Üzletszabályzat

POS ÉS VIRTUÁLIS POS TERMINÁLOS KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
1. Szerződési feltételek alapfogalmai:
 
1.1. Szolgáltató adatai
 
Cég neve: WELL TRAVEL BUDAPEST Utazás- és Sportszervezői iroda Kft.
Cég képviselő neve: Szetey Andrea, ügyvezető
Cég székhelye: 1121 Budapest, Hangya u. 6.
Cég adószáma: 13099079-2-43
Cég EU adószáma: HU-13099079
Cég cégjegyzékszáma: 01-09-718644
A továbbiakban Szolgáltató”.
 
1.2. Szolgáltató elérhetősége
 
Iroda és levelezési címe: 1113 Budapest, Kosztolányi D. tér 4.
Telefon: +36 (1) 365 1075, +36 (1)3864 599
E-mail: welltravel@welltravel.hu
Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 9-17 között hívható.
 
1.3. A Vásárló
 
Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.welltravel-horvatutak.hu) a honlapon keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el. 
 
2. Általános Szerződési Feltételek célja 
 
Az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.
 
2.1. Szerződési Feltételek elfogadása
 
A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.
 
2.2. Szerződési Feltételek hatálya
 
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.
Jelen ÁSZF 2015 április 2. napjától határozatlan ideig hatályos.
 
3. A szolgáltatás
 
Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást. 
 
3.1. A szolgáltatás területi hatálya
 
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.
 
4. Szerződés létrejötte és módosítása
 
4.1. Általános jellemzők
 
A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy Vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Vásárló fizetési szándékát internetes felületen megerősíti.
 
4.2. Szolgáltatás módosítása, törlése
 
Határidőhöz kötött szolgáltatás vásárlása esetében a szolgáltatás jóváhagyása után 8 munkanapon belül lehet élni a szolgáltatás módosításával vagy a szolgáltatástól való elállással, de legfeljebb a szolgáltatás nyújtását megelőző 5.napig. 
 
4.3. Fizetési feltételek
 
A Vásárló a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés nyugtázásakor teljesíti. 
 
5. Jogok és kötelezettségek
 
5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége
 
5.1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.
 
5.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
 
5.1.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.
 
5.1.4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.
 
5.1.5. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése
 
A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán (1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 4., hétköznap 9:00-17:30), valamint a wellravel@welltravel.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.
 
5.1.6. Határidőhöz kötött szolgáltatások
Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló megrendelése alapján Vásárló és Szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő szolgáltatási határidő be nem tartásáért vállalja a felelősséget. Elfogadja, hogy a határidőn túli szolgáltatás ellenértékét a Vásárló visszakövetelheti. 
 
5.1.7.  Szállítási feltételek
A szállítás költsége a Vásárlót terheli, azonban Szolgáltató vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért. 
 
5.2. A Vásárló jogai és kötelezettségei
 
5.2.1. A vásárló a bankkártya fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a honlapot, az esetleges probléma elkerülése végett. 
 
5.2.2. Az vásárló adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
 
5.2.3. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése (Bankkártyával való fizetési mód)..
A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatást automatikusan törlődik a rendszerből.
 
6. Bankkártyás online fizetési rendszer
 
6.1. A bankkártyával való fizetés az OTP Bank Nyrt. szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.
 
6.2. A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik. 
 
6.3. A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli. 
 
6.4. Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO
 
6.5. A bankkártyás fizetési ellenérték Forint devizanem alapon kerül teljesítésre.